Sklep Nurkowy

Warunki Korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego

 1. 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego Aquanaut Diving jest rejestracja Użytkownika poprzez założenie Konta.
 2. 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. 4. Firma AQUANAUT DIVING może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. 4.1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. 4.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
  3. 4.3 dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę AQUANAUT DIVING za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
 5. 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy AQUANAUT DIVING.
 6. 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. 7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. 7.2 korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. 7.3 niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. 7.4 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy AMED,
  5. 7.5 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. 7.6 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  7. 7.7 nie korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób mogący skutkować przerwaniem, uszkodzeniem, obniżeniem lub pogorszeniem efektywności lub funkcjonalności Serwisu.
 8. 8.W sytuacji, gdy niniejsze Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego okażą się lub staną częściowo nieważne, Strony pozostaną związane pozostałymi postanowieniami Warunków.
Przewiń do góry